Årsmøte – Sakliste og saksunderlag

Det ser ut som årsmøtet 2020 dessverre må gjennomføres med få deltakere pga. smittevernsrestriksjoner. For at alle medlemmene skal få mulighet til å komme med innspill og spørsmål åpner vi opp for digitale tilbakemeldinger.

Vi kommer tilbake med informasjon om hvor mange deltakere vi kan ha og hvordan man kan melde seg på, men det blir trolig maksimalt 20 stykker i klubbhuset.

Saklista, med tilhørende saksunderlag, er som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne saklista og forretningsorden
 5. Behandle idrettslagets årsberetning
 6. Behandle idrettslagets regnskap
 7. Behandle forslag og saker.
  • Ingen innkomne saker
 8. Fastsette medlemskontingent for 2022
  • Forslag: Hovedstyret foreslår at vi viderefører 100 kroner per medlem, uavhengig av familierelasjon.
  • Kommentar: Idrettsforbundet har nå endret på regelen om at man ikke kan ha familierabatt. Vi foreslår ikke å endre dette for 2022, men vil ta en diskusjon neste år på om vi skal gå tilbake til familiemedlemskap i 2023.
 9. Vedta idrettslagets budsjett.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  • Arbeidsutvalget foreslår to endringer i organisasjonsplanen:
   • Legge til Stallmyra under anlegg som fotballavdelinga har ansvar for.
    Info: Fotballavdelinga har hatt ansvaret for Stallmyra helt tiden, men det har ikke stått i organisasjonsplanen sammen med de andre anleggene.
   • Endre navnet på Stokkvola Tusenårssti til Turstigruppa, og legge til at denne har ansvar for vedlikehold av alle turstiene som er opparbeidet av idrettslaget.
    Info: Gruppa har selv bestemt navnet og det har blitt godkjent av hovedstyret.
  • Forslag til ny organisasjonsplan: 20210307_Organisasjonsplan
 11. Foreta valg av nye styremedlemmer

 

Hvis det er noen som har kommentarer, spørsmål eller innvendinger til noen av punktene i saklista, send dette til leder i hovedlaget innen søndag 14. mars kl. 23:59.